PRAVILA

NAGRADNOG KONKURSA
"Dukat jogurt kupi nagrade pokupi"

1. OSNOVNI PODACI O ORGANIZATORU KONKURSA

Somboled d.o.o. ul Josifa Marinkovića 25000 Sombor, Srbija, matični broj: 08067953, (u daljem tekstu "Organizator").2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA

Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom " Dukat jogurt kupi nagrade pokupi " (u daljem tekstu: "Konkurs") putem veb sajta Organizatora nagradnikonkurs.dukat.rs (u daljem tekstu: veb sajt). Konkurs počinje 04.03.2024. godine u 00:01h i završava se 31.03.2024. godine u 23:59h. Organizator će dobitnike nedeljnih nagrada Konkursa objaviti na Dukat Fejsbuk i Dukat Instagram stranicama najkasnije 14 dana od završetka nedelje za koju se dodeljuje nagrada. Organizator zadržava pravo da, u slučaju neblagovremenog prijema računa na proveru, dobitnike nedeljnih nagrada objavi nakon više od 14 dana od dana završetka nedelje konkursa. Konkurs se organizuje radi promocije Dukat proizvoda.

Organizator će obračunati i platiti porez na dobitak od igara na sreću za sve dobitnike nagrada saglasno ovim Pravilima i važećim propisima .3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

Konkurs se organizuje u svim maloprodajnom objektima na teritoriji Republike Srbije.4. OPIS KONKURSA I USLOVI UČESTVOVANJA U NJEMU

4.1. Pravo učešća na Konkursu imaju sva punoletna fizička lica koja su korisnici internet mreže sa prebivalištem u Republici Srbiji.

Zaposleni kod Organizatora i uži članovi njihove porodice nemaju pravo da učestvuju u Konkursu, kao ni bilo koja osoba koja je učestvovala u pripremi aplikacije i Konkursa i sve ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim za Konkurs. Učesnici u Konkursu prilikom aktiviranja naloga na veb sajtu Organizatoru dostavljaju ime i prezime, e-mail, broj telefona i adresu prebivališta. U slučaju da učesnik osvoji nagradu potrebno je da Organizatoru dostavi ime, prezime, punu adresu prebivališta sa poštanskim brojem i jedinstveni matični broj građana radi obračuna i plaćanja poreza na dobitak od igara na sreću najkasnije u roku od 7 radnih dana od dana završetka nedelje u kojoj su ispunili uslov za dobijanje nagrade.

Ukoliko dobitnik odbije da dostavi organizatoru lične podatke iz prethodnog stava, biće isključen sa rang liste dobitnika a nagrada će se dodeliti učesniku koji je sledeći na rang listi pod uslovom da dostavi potrebne podatke saglasno ovim Pravilima.

4.2. Da bi lice steklo pravo da učestvuje na Konkursu potrebno je:

 • da u bilo maloprodajnom objektu na teritoriji Republike Srbije kupi neki od sledećih proizvoda:
  • Dukat jogurt 2kg
  • Dukat jogurt 1.5kg
  • Dukat jogurt 1kg
  • Dukat jogurt 500kg
  • Dukat jogurt 250g
  • Dukat jogurt 180g
 • da PFR broj računa unese na veb nagradnikonkurs.dukat.rs
 • da priloži fotografiju računa za kupljene proizvode na veb sajtu
 • da sačuva original račun kao dokaz o kupoivini.
 • da, po zahtevu, Organizatoru dostavi original račun kao dokaz o kupoivini.

4.3. Radi učestvovanja na Konkursu, nakon kupovine potrebno je da Učesnik ispoštuje sledeće korake: po redosledu kako sledi:

4.3.1. Poseti veb sajt nagradnikonkurs.dukat.rs (u daljem tekstu: veb sajt)

4.3.2. Po ulasku na veb sajt, pročita i prihvati Pravila čime potvrđuje da se slaže sa pravilima Konkursa prilikom kreiranja naloga na strani „KREIRAJ NALOG”.

4.3.3. Na strani „UČESTVUJ” unese PFR broj računa, na koji način se prijavljuje za učešće u Konkursu.

4.3.4. u polju koje je predodređeno za unos fotografije postavi fotografiju računa I PFR broj računa tako da se na fotografiji vidi PFR broj racuna. Na fotografiji, takodje, treba da budu jasno vidljivi svi neophodni elementi: kada i gde je obavljena kupovina i šta je kupljeno. Svaka fotografija računa na kojoj nisu jasno vidljivi svi navedeni elementi, neće biti prihvaćena, te se prijava sa ovim računom neće uzeti u obzir pri obračunu poena i dodeli nagrada.

4.3.5. Nakon unosa koda i fotografije, organizator će dodeliti određeni broj poena i to:

PROIZVOD BODOVI
Dukat Jogurt 2 kg 10
Dukat jogurt 1.5kg 8
Dukat jogurt 1 kg 6
Dukat jogurt 500g 3
Dukat Jogurt 250g 2
Dukat jogurt 180g 1

4.4. Učesnik može, za vreme trajanja Konkursa, poslati neograničen broj računa. Svaki poslati PFR broj je važeći samo u nedelji u kojoj je poslat.

Učesnici će za nedeljne nagrade biti rangirani prema broju skupljenih bodova na rang listi u tekućoj nedelji konkursa (u daljem tekstu: Rang lista).

4.5. Učesnici će moći da provere svoj trenutni plasman isključivo putem Rang liste.

Rang lista nije lista dobitnika.

Organizator će u toku nedelje objavljivati rang listu Učesnika. Navedena Rang lista Učesnika prema sakupljenom broju bodova (tokom trajanja Konkursa određene nedelje), je informativnog karaktera. Ažuriranje liste od strane ogranizatora se vrši radnim danima od 09 do 17h.

Od petka od 17h do ponedeljka do 09h rang lista se ne ažurira.

Rang lista za svaku nedelju konkursa nije konačna i podleže izmenama zbog ažuriranja podataka saglasno pristiglim prijavama u toku tekuće nedelje.

Rang lista je privremena do objavljivanja nedeljne liste dobitnika na društvenim mrežama.

Organizator vrši proveru svih pristiglih računa, pre objavljivanja finalne liste dobitnika za svaku nedelju.

4.6. Nedeljnu nagradu učesnik može osvojiti samo jednom u toku trajanja čitavog konkursa. Ukoliko se prilikom kontrole podataka utvrdi da je učesnik u ranijoj nedelji konkursa već dobio nagradu, on se izuzima iz rangiranja za nedeljnu nagradu u tekućoj nedelji.

Imena Učesnika biće objavljena na internet stranici Organizatora nagradnikonkurs.dukat.rs na stranici pod nazivom "Rang lista", koja nije konačna lista dobitnika.

Dobitnici će biti objavljeni na Instagram I Facebook stranici organizatora u roku od 14 dana nakon završene nedelje za koju se nagrada dodeljuje osim u slučaju kada učesnici ne dostave tražene originalne račune i podatke iz stave 4 tačke 4.1.

U slučaju da učesnik ne dostavi original računa i podatke iz stava 4 tačke 4.1., po zahtevu Organizatora objavljivanje nedeljne liste dobitnika se prolongira za dodatnih 7 dana, za tu nedelju, kako bi se pribavili računi učesnika koji je rangiran odmah iza učesnika koji nije dostavio račune.

Nagradne nedelje počinju:

I nedelja – od 04.03.2024. u 00:01 časova do 10.03.2024. u 23:59:59.

II nedelja – od 11.03.2024. u 00:01 časova do 17.03.2024. u 23:59:59.

III nedelja – od 18.03.2024. u 00:01 časova do 24.03.2024. u 23:59:59.

IV nedelja - od 25.03.2024. u 00:01 časova do 31.03.2024. u 23:59:59.

4.7. Najraniji datum izdavanja fiskalnog računa:

4.7.1. za prvu nedelju konkursa može biti 04.03.2024. u 00:01 časova a najkasniji 10.03.2024. u 23:59:59. i može biti iskorišćen samo jednom u sve četiri nedelje trajanja nagradnog konkursa.

4.7.2. za drugu nedelju konkursa može biti 04.03.2024. u 00:01 časova a najkasniji 17.03.2024. u 23:59:59. i može biti iskorišćen samo jednom za drugu, treću ili četvrtu nedelju trajanja nagradnog konkursa.

4.7.3. za treću nedelju konkursa može biti 04.03.2024.. u 00:01 časova a najkasniji 24.03.2024. u 23:59:59. i može biti iskorišćen samo jednom za treću ili četvrtu nedelju trajanja nagradnog konkursa.

4.7.4. za četvrtu nedelju konkursa može biti 04.03.2024. u 00:01 časova a najkasniji 31.03.2024. u 23:59:59. i može biti iskorišćen samo jednom za četvrtu nedelju nagradnog konkursa.

Svaki učesnik koji želi ponovo da se prijavi na konkurs radi učešća sa novim proizvodima/fiskalnim računom, potrebno je da pristupi Veb sajtu i isprati korake navedene u članu 4.2. Pravila.

4.8. Po završetku svakog nedeljnog ciklusa, nedeljni dobitnici se određuju na osnovu ukupnog broja sakupljenih bodova tokom te nedelje, kada će biti sačinjena i konačna Rang lista za proteklu nedelju.

4.8.1. Konačna rang lista za prvu nedelju nagradnog konkursa biće objavljena najkasnije 25.03.2024. u 12:00h.

4.8.2. Konačna rang lista za drugu nedelju nagradnog konkursa biće objavljena najkasnije 01.04.2024. u 12:00h.

4.8.3. Konačna rang lista za treću nedelju nagradnog konkursa biće objavljena najkasnije 08.04.2024. u 12:00h.

4.8.4. Konačna rang lista za četvrtu nedelju nagradnog konkursa biće objavljena najkasnije 15.04.2024. u 12:00h.

Dobitnici nedeljnih nagrada će biti kontaktirani od strane Organizatora u roku od 72h po završetku nagradne nedelje u kojoj su ispunili uslov za dobijanje nagrade, nakon čega su dužni da pošalju originale fiskalnih računa na uvid i podatke iz stava 4 tačke 4.1. isključivo PostExpresom kao potvrdu kupovine i učešća, na adresu: Poliplan1to1 d.o.o, ul. Konstantina Kavafija 5 11070 Zemun, a najkasnije u roku od 7 radnih dana od dana završetka nedelje u kojoj su ispunili uslov za dobijanje nagrade. Ukoliko učesnik šalje originale fiskalnih računa običnom pošiljkom pošte, ukoliko pošiljka ne stigne u naznačenom vremenskom roku, učesnik će automatski biti izbrisan sa liste dobitnika za tu nedelju. Dobitnici nagrada mogu lično dostaviti original račune na adresu: Poliplan1to1 d.o.o, ul. Konstantina Kavafija 5, 11070 Zemun, radnim danima u periodu od 9h do 17h.

U slučaju da više učesnika ostvari identičan broj bodova, nedeljnu nagradu će dobiti učesnik koji u kraćem vremenskom periodu ostvari najveći broj bodova, pri čemu će se kao kriterijumi uzeti datumi i vremena izdavanja svih fiskalnih isečaka.

4.9. Učesnik je dužan da čuva dokaz o kupovini fiskalni račun koji je uneo na Veb sajt i iste prezentuje i preda Organizatoru na njegov zahtev pre objavljivanja finalne nedeljne rang liste.

4.10. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom korišćenja Veb sajta, bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka.

4.11. Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti učestvovanje u Konkursu je zabranjeno. Takvi postupci predstavljaju osnov za eliminaciju Učesnika iz konkursa.5. SAGLASNOST UČESNIKA SA PRAVILIMA

Učesnik koji želi da učestvuje u Konkursu mora prethodno prihvatiti pravila Konkursa i to elektronskim putem korišćenjem specijalnih alata za tu svrhu u okviru aplikacije. Učestvovanjem u Konkursu i prihvatanjem pravila Konkursa, saglasno tački 4.3.2. ovih Pravila, učesnici daju saglasnost da Organizator nagradnog konkursa može njihove lične podatke koristiti u svrhu organizovanja Konkursa, kao i u svrhu dodeljivanja nagrada u svemu u skladu sa članom 12. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Organizator ograničava upotrebu i obradu podataka o ličnosti samo na radnje neophodne za identifikaciju učesnika na Konkursu i dodele nagrada za pobednike na Konkursu. Učesnici u konkursu prilikom kreiranja svog naloga na Veb sajtu Organizatoru dostavljaju ime i prezime, email, broj telefona i adresu prebivališta. Učesnici imaju pravo na obaveštenje o obradi podataka, pravo da od organizatora zahtevaju kopiju podataka koji se na njega odnose, kao i da izvrše uvid u obrađivane podatke. Učesnici imaju pravo da od organizatora zahtevaju ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade prema odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Organizator ne snosi odgovornost za greške u podacima, kao ni za prijem podataka dostavljenih od strane učesnika. Podacima o ličnosti koje korisnici dostavljaju će, pored Organizatora konkursa, pristup imati i Poliplan1to1, Plandište, MB: 20535946, kao obrađivač podataka u svemu u skladu sa članom 3. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.6. VRSTA NAGRADA

Ukupno se dodeljuje 80 (osamdeset) nagrada na Konkursu, i to: 20 nedeljnih nagrada (po dvadeset svake nedelje), za dvadeset nedeljnih dobitnika. Nedeljne nagrade su, redom prema osvojenim poenima:

 • 1. MOBILNI TELEFON Iphone 14
 • 2. TELEVIZOR LG TV 55UR74003LB
 • 3. ELEKTRIČNI TROTINET ACER 3 BLACK
 • 4. KAFE APARAT NESPRESSO VERUO POP ŽUTI
 • 5. ZVUČNIK JBL TUNE 520BT
 • 6. SLUŠALICE JBL GO ESSENTIAL
 • 7. - 20. Poklon paket proizvoda


7. NAČIN I ROK PREDAJE NAGRADA

Organizator obaveštava nagrađene o njihovom ostvarivanju prava na nagradu saglasno Konkursu na Dukat Fejsbuk i Instagram stranicama. Nagrađeni učesnici Konkursa biće u obavezi da dostave naznačene podatke najkasnije u roku od 7 dana od dana objavljivanja konačne rang liste sa imenima dobitnika. Ukoliko dobitnici postupe suprotno Pravilima Konkursa odnosno ne dostave potrebne podatke u roku od 7 dana od momenta objavljivanja konačne rang liste, Organizator neće biti u obavezi da im dodeli nagrade, u kom slučaju se nagrade dodeliti sledećim učesnicima sa najboljim rezultatom. Nedeljne nagrade će biti dostavljene na kućne adrese korisnika nakon što korisnici dostave original svojih računa, kao dokaz o kupovini, saglasno tački 4.7. ovih Pravila a najkasnije u roku od 90 dana od završetka konkursa.

Ukoliko dobitnik odbije da dostavi organizatoru lične podatke iz stava 4 tačke 4.1., isključuje se iz rang liste dobitnika a nagrada će se dodeliti učesniku koji je sledeći na rang listi pod uslovom da dostavi potrebne podatke saglasno ovim Pravilima.

Prihvatanjem opštih pravila nagradnog konkursa, dobitnik pristaje na fotografisanje sa uručenom nagradom za potrebe objave na Dukat Fejsbuk i Instagram stranicama.8. PRAVO IZMENE OPŠTIH PRAVILA KONKURSA

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene Pravila ovog Konkursa, uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na Fejsbuk i Instagram stranici i u okviru veb sajta nagradnikonkurs.dukat.rs.9. PREKID KONKURSA

Organizator će prekinuti Konkurs ukoliko u periodu trajanja Konkursa nastupe okolnosti koje Organizator u trenutku donošenja odluke o održavanju Konkursa nije mogao predvideti niti je na te okolnosti mogao uticati, a takve okolnosti imaju ili bi mogle imati negativan uticaj na poslovanje Organizatora.

U slučaju nastupa navedenih okolnosti, organizator će učesnike obavestiti o prekidu konkursa putem obaveštenja na veb sajtu nagradnikonkurs.dukat.rs.10. PRAVA I OBAVEZE

Učesnik koji učestvuje u Konkursu prihvata prava i obaveze utvrđene ovim Pravilima.ORGANIZATOR NAGRADNOG KONKURSA
“SOMBOLED” d.o.o. SOMBOR